MIKSI SUUN HYVINVOINTI ON TÄRKEÄÄ?

Artikkeli on suunnattu suun terveydestä kiinnostuneelle

terve-suu

Suun terveys

Suun terveys on hyvin olennainen osa yleisterveyttä ja hyvinvointia. Terve suu on kuin suojamuuri, joka pysäyttää taudinaiheuttajien matkan suun kautta syvemmälle elimistöön ja verenkiertoon.

Ter­ve suu hei­jastuu hyvin­vointiin myös mo­nella muul­lakin ta­valla. Puutteel­linen pu­renta tai hampaat­tomuus mm. voi vai­keuttaa syö­mistä ja pu­hetta se­kä yksi­puo­listaa ra­vintoa. Jo muu­taman ham­paan puuttu­minen vai­kuttaa puren­ta­kykyyn. Puren­ta­häiriöt voi­vat ai­heuttaa myös pään- tai leuka­ni­velen sär­kyjä. Kivut ja lihasjännitys voi­vat le­vitä nis­kaan sekä hartia­seutuun.

Suun tulehdukset

Ylei­simpiä ham­mas- ja suusai­rauksia ovat krooniset infektiot eli tulehdukset. Hoita­mat­to­mina ne heiken­tävät yleis­ter­veyttä ja ede­saut­tavat mo­nen yleis­sai­rauden puhkea­mista tai heiken­tävät jo ole­massa olevan sai­rauden hoito­ta­sa­painoa. Sairas­tu­mis­riski suun sai­rauksiin on yksi­löl­linen, kuten muihinkin sairauksiin.

Suus­sa pii­levä pitkäai­kainen in­fektio esimerkiksi paro­don­tiitti, syn­nyttää eli­mis­tössä mata­la-as­teisen tuleh­duksen. Paro­don­tiitti on ham­paiden kiinni­tys­ku­doksien pitkäai­kainen tuleh­dus­tila. Sen merk­kejä ovat esi­mer­kiksi ienve­ren­vuoto ja syven­tyneet ien­taskut. Tietyt bakteerit aiheuttavat taudin suun omassa mikro­bis­tossa, jon­ka tasa­paino on pääs­syt järk­kymään. Tuleh­tunut ien­kudos voi ol­la jo­pa käm­menen ko­koinen laajuudeltaan.

Bak­teerit pää­sevät le­viämään verenkierron kautta tuleh­tu­neista ham­paan kiinni­tys­ku­dok­sista tai juuren­kärjen alueelta muual­le eli­mistöön. Hammas­pe­räisten bak­teerien jään­teitä on löy­detty mm. tukkeu­tu­neiden sepel­val­ti­moiden ja puhjen­neiden aivo­val­ti­mo­pul­lis­tumien seinä­mistä.

Sai­raus etenee hi­taasti ja on alkuun vähäoi­reinen. Sik­si se usein le­viää sala­ka­va­lasti. Jossei tautia hoideta, se joh­taa lo­pulta ham­paiden irtoa­miseen. Tär­keimmät paro­don­tiitin riski­te­kijät ovat huo­no suuhy­gienia, tupa­kointi se­kä perin­nöl­linen alt­tius.

Sairas suu

Suun infek­tioiden on to­dettu li­säävän osaltaan ris­kiä myös mo­niin yleis­sai­rauksiin esimerkiksi tyypin 2 diabetekseen, sy­dän- ja veri­suo­ni­sai­rauksiin ja reu­maan.

Mo­nella suoma­lai­sella aikui­sella on suus­saan jon­kin as­teinen oi­reeton tu­lehdus. Iensai­rauksia esiintyy esimerkiksi mie­histä kah­della kolma­so­salla ja nai­sista yli puo­lella (Terveys 2011 -tut­kimus). Yleensä nämä infektiot eivät perusterveelle ihmiselle aiheuta vakavaa vaaraa, sil­lä eli­mistön immu­ni­teetti pys­tyy pi­tämään ne ai­soissa.

Jos taas immuu­ni­puo­lustus pet­tää, suun bak­teerit pää­sevät helpommin veren­kierron kaut­ta le­viämään muual­le ke­hoon. Etenkin monisairailla riski on suurentunut ja yleis­sai­rau­tensa vuok­si useita lääk­keitä käyttä­villä ikään­ty­neillä poti­lailla myös. Suun tuleh­dukset voi­vat ai­heuttaa jo­pa hengen­vaa­ral­lisen ylei­sin­fektion jos immuu­ni­puo­lustus on lääkityksen tai sairauden vuok­si heiken­tynyt.

Mo­nien va­kavien yleis­sai­rauksien ku­ten syö­vän tai reu­man koh­dalla, hoita­mat­tomat suun tuleh­dukset ovat myös es­te lää­ke- tai muun hoi­don aloit­ta­mi­selle. Erityisen tär­keä poti­laille, jot­ka ovat me­nossa esi­mer­kiksi sy­dän-, teko­nivel- tai elin­siir­to­leik­kaukseen, on tulehduksista vapaa suu. Jos suus­sa on infek­tioita, bak­teerit saattavat kul­keutua siel­tä veren­kierron mu­kana leikkau­sa­lueelle. Kannattaa kiinnittää huomiota hyvään suuhygieniaan myös raskauden aikana.

Suun sairauksia, jotka pahentavat yleissairauksia

 • Parodontiitti
 • Märkäpesäke
 • Sieni-infektiot
 • Hammasytimen tulehdus
 • Suun ja limakalvojen sairaudet ja haavaumat
 • Huonosti istuva proteesi
 • Puhkeamattomien tai osittain puhjenneiden hampaiden ympäryskudosten tulehdus

Suuhygienia kunnossa

Voit pitää suustasi huolta päivittäisellä suuhygienialla, terveellisillä ruokailutottumuksilla ja tupakoimattomuudella.

 • Pese hampaat aamuin illoin fluorihammastahnalla
 • Puhdista hampaiden välit kerran päivässä
 • Juo janojuomana vettä
 • Säännölliset ruokailuajat
 • Käytä ksylitolituotteita
 • Vältä tupakointia
 • Käy säännöllisesti suun ja hampaiden tarkastuksessa hammaslääkärillä
terve-suu